Terms & conditions

Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt op 7 december 2023

AKKOORD MET ONZE JURIDISCHE VOORWAARDEN

Wij zijn REKKER vzw (‘Bedrijf’, ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’), een bedrijf geregistreerd in België op Callensstraat 26, Antwerpen, Antwerpen 2600.

Wij beheren de website www.rekker.be (de ‘Site’), evenals alle andere gerelateerde producten en diensten die verwijzen naar of linken naar deze juridische voorwaarden (de ‘Juridische voorwaarden’, gezamenlijk de ‘Diensten’).

U kunt telefonisch contact met ons opnemen op +32 485 95 31 28, via e-mail op hallo@rekker.be, of per post naar Callensstraat 26, 2600 Antwerpen, België.

Deze Juridische Voorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u, persoonlijk of namens een entiteit (‘u’), en REKKER vzw, met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van de Diensten. U gaat ermee akkoord dat u, door toegang te krijgen tot de Diensten, al deze Juridische voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat eraan gebonden te zijn. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET AL DEZE JURIDISCHE VOORWAARDEN, IS HET U UITDRUKKELIJK VERBODEN DE DIENSTEN TE GEBRUIKEN EN MOET U HET GEBRUIK ERVAN ONMIDDELLIJK STOPPEN.

Aanvullende voorwaarden of documenten die van tijd tot tijd toegevoegd kunnen worden aan de Diensten, worden hierbij uitdrukkelijk door middel van verwijzing hierin opgenomen. Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, op elk moment en om welke reden dan ook wijzigingen of aanpassingen aan deze Juridische Voorwaarden aan te brengen. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door de datum ‘Laatst bijgewerkt’ van deze Juridische voorwaarden bij te werken, en u doet afstand van elk recht om specifieke kennisgeving van elke dergelijke wijziging te ontvangen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Juridische Voorwaarden periodiek te raadplegen om op de hoogte te blijven van updates. U bent onderworpen aan, en wordt geacht op de hoogte te zijn gesteld van de wijzigingen in eventuele herziene Juridische Voorwaarden door uw voortgezette gebruik van de Diensten na de datum waarop dergelijke herziene Juridische Voorwaarden zijn geplaatst.

De Diensten zijn bedoeld voor gebruikers die minimaal 18 jaar oud zijn. Het is personen jonger dan 18 jaar niet toegestaan gebruik te maken van of zich te registreren voor de Diensten.

ONZE DIENSTEN

De informatie die wordt verstrekt bij het gebruik van de Diensten is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door enige persoon of entiteit in een rechtsgebied of land waar een dergelijke distributie of gebruik in strijd zou zijn met wet- of regelgeving of die ons zou onderwerpen aan enige registratievereiste binnen een dergelijk rechtsgebied of land. land. Dienovereenkomstig doen de personen die ervoor kiezen om vanaf andere locaties toegang te krijgen tot de Diensten dit op eigen initiatief en zijn zij als enige verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten, indien en voor zover lokale wetten van toepassing zijn.

INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN

Ons intellectuele eigendom

Wij zijn de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze Diensten, inclusief alle broncode, databases, functionaliteit, software, website-ontwerpen, audio, video, tekst, foto’s en afbeeldingen in de Diensten (gezamenlijk de ‘Inhoud’ ), evenals de handelsmerken, dienstmerken en logo’s die daarin zijn opgenomen (de ‘Merken’).

Onze inhoud en merken worden beschermd door auteursrecht- en handelsmerkwetten (en diverse andere intellectuele eigendomsrechten en wetten tegen oneerlijke concurrentie) en verdragen in de Verenigde Staten en de rest van de wereld.

De Inhoud en Merken worden in of via de Diensten ‘AS IS’ uitsluitend verstrekt voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik of interne zakelijke doeleinden.

Uw gebruik van onze Diensten

Op voorwaarde dat u deze Juridische Voorwaarden naleeft, inclusief het gedeelte ‘VERBODEN ACTIVITEITEN’ hieronder, verlenen wij u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare licentie om:
▪ toegang krijgen tot de Diensten; En
▪ download of print een kopie van enig deel van de Inhoud waartoe u op de juiste manier toegang heeft gekregen.
uitsluitend voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik of interne zakelijke doeleinden.

Behalve zoals uiteengezet in deze sectie of elders in onze Juridische voorwaarden, mag geen enkel onderdeel van de Diensten en geen enkele Inhoud of Merken worden gekopieerd, gereproduceerd, samengevoegd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, publiekelijk weergegeven, gecodeerd, vertaald, verzonden, gedistribueerd, verkocht , in licentie gegeven of anderszins geëxploiteerd voor welk commercieel doel dan ook, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

Als u gebruik wilt maken van de Diensten, Inhoud of Merken anders dan uiteengezet in deze sectie of elders in onze Juridische Voorwaarden, kunt u uw verzoek richten aan: hallo@rekker.be. Als we u ooit toestemming geven om enig deel van onze Diensten of Inhoud te plaatsen, reproduceren of publiekelijk weer te geven, moet u ons identificeren als de eigenaren of licentiegevers van de Diensten, Inhoud of Merken en ervoor zorgen dat eventuele auteursrecht- of eigendomsvermeldingen verschijnen of is zichtbaar bij het plaatsen, reproduceren of weergeven van onze inhoud.

Wij behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend in en op de Diensten, Inhoud en Merken.

Elke schending van deze Intellectuele-eigendomsrechten vormt een wezenlijke schending van onze Juridische Voorwaarden en uw recht om onze Diensten te gebruiken wordt onmiddellijk beëindigd.

uw inzendingen

Lees dit gedeelte en het gedeelte ‘VERBODEN ACTIVITEITEN’ zorgvuldig door voordat u onze Diensten gebruikt, zodat u inzicht krijgt in de (a) rechten die u ons geeft en (b) de verplichtingen die u heeft wanneer u inhoud plaatst of uploadt via de Diensten.

Inzendingen: Door ons rechtstreeks een vraag, opmerking, suggestie, idee, feedback of andere informatie over de Diensten te sturen (‘Inzendingen’), gaat u ermee akkoord alle intellectuele eigendomsrechten op een dergelijke Inzending aan ons over te dragen. U gaat ermee akkoord dat wij eigenaar zijn van deze Inzending en recht hebben op het onbeperkte gebruik en de verspreiding ervan voor elk wettig doel, commercieel of anderszins, zonder erkenning of compensatie aan u.

U bent verantwoordelijk voor wat u plaatst of uploadt: Door ons Inzendingen te sturen via enig onderdeel van de Diensten:
▪ bevestig dat u onze ‘VERBODEN ACTIVITEITEN’ hebt gelezen en ermee akkoord gaat en dat u via de Diensten geen Inzending zult posten, verzenden, publiceren, uploaden of verzenden die illegaal, intimiderend, hatelijk, schadelijk, lasterlijk, obsceen, pestend, beledigend, discriminerend, bedreigend voor een persoon of groep, expliciet seksueel, vals, onnauwkeurig, bedrieglijk of misleidend;
▪, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, afstand doet van alle morele rechten op een dergelijke Inzending;
▪ garandeert dat dergelijke Inzendingen origineel van u zijn of dat u over de noodzakelijke rechten en licenties beschikt om dergelijke Inzendingen in te dienen en dat u de volledige bevoegdheid heeft om ons de bovengenoemde rechten met betrekking tot uw Inzendingen te verlenen; En
▪ garandeert en verklaart dat uw Inzendingen geen vertrouwelijke informatie vormen.
U bent als enige verantwoordelijk voor uw Inzendingen en u stemt er uitdrukkelijk mee in ons te vergoeden voor alle verliezen die wij kunnen lijden als gevolg van uw schending van (a) deze sectie, (b) de intellectuele eigendomsrechten van derden, of (c) de toepasselijke wetgeving. .

GEBRUIKersrepresentatie

Door de Diensten te gebruiken, verklaart en garandeert u dat: (1) u over de wettelijke bevoegdheid beschikt en dat u ermee instemt deze Juridische Voorwaarden na te leven; (2) u bent niet minderjarig in het rechtsgebied waarin u woont; (3) u krijgt geen toegang tot de Diensten via geautomatiseerde of niet-menselijke middelen, hetzij via een bot, script of anderszins; (4) u de Diensten niet zult gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden; en (5) uw gebruik van de Diensten geen toepasselijke wet- of regelgeving schendt.

Als u informatie verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, hebben wij het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en elk huidig of toekomstig gebruik van de Diensten (of een deel daarvan) te weigeren.

PRODUCTEN

We doen er alles aan om de kleuren, kenmerken, specificaties en details van de producten die beschikbaar zijn op de Diensten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen echter niet garanderen dat de kleuren, kenmerken, specificaties en details van de producten accuraat, volledig, betrouwbaar, actueel of vrij van andere fouten zijn, en dat uw elektronische display mogelijk niet nauwkeurig de werkelijke kleuren en details van de producten weergeeft. producten. Alle producten zijn afhankelijk van beschikbaarheid en we kunnen niet garanderen dat artikelen op voorraad zijn. Wij behouden ons het recht voor om producten op elk moment en om welke reden dan ook stop te zetten. Prijzen voor alle producten zijn onder voorbehoud.

AANKOPEN EN BETALING

Wij accepteren de volgende betaalmethoden:

  •  PayPal
  •  Visum
  •  Mastercard
  • American Express
  •  Apple Pay
  •  Google Pay
  • Bancontact
  •  Directe bankoverboeking

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die via de Diensten worden gedaan. U stemt er verder mee in om account- en betalingsgegevens, inclusief e-mailadres, betalingsmethode en vervaldatum van de betaalkaart, onmiddellijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen. Er wordt omzetbelasting toegevoegd aan de aankoopprijs, zoals wij dit nodig achten. Wij kunnen de prijzen op elk moment wijzigen. Alle betalingen dienen in euro’s te geschieden.

U stemt ermee in om alle kosten te betalen tegen de prijzen die op dat moment van kracht zijn voor uw aankopen en eventuele toepasselijke verzendkosten, en u machtigt ons om dergelijke bedragen in rekening te brengen bij de door u gekozen betalingsprovider bij het plaatsen van uw bestelling. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten of vergissingen in de prijzen te corrigeren, zelfs als we al een betaling hebben aangevraagd of ontvangen.

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die via de Diensten wordt geplaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen die zijn geplaatst door of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde betaalmethode en/of bestellingen die hetzelfde factuur- of verzendadres gebruiken. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door wederverkopers of distributeurs.

RETOUR-/TERUGBETALINGSBELEID

Alle verkopen zijn definitief en er vindt geen restitutie plaats, tenzij anders aangegeven in ons retourbeleid.

VERBODEN ACTIVITEITEN

U mag de Diensten niet openen of gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor wij de Diensten beschikbaar stellen. De Diensten mogen niet worden gebruikt in verband met commerciële inspanningen, behalve die welke specifiek door ons worden onderschreven of goedgekeurd.

Als gebruiker van de Diensten stemt u ermee in om het volgende niet te doen:
▪ Haal systematisch gegevens of andere inhoud op van de Diensten om direct of indirect een verzameling, compilatie, database of directory te creëren of samen te stellen zonder schriftelijke toestemming van ons.
▪ Ons en andere gebruikers bedriegen, bedriegen of misleiden, vooral bij elke poging om gevoelige accountinformatie zoals gebruikerswachtwoorden te achterhalen.
▪ Het omzeilen, uitschakelen of anderszins verstoren van beveiligingsgerelateerde functies van de Diensten, inclusief functies die het gebruik of kopiëren van enige Inhoud voorkomen of beperken of beperkingen opleggen aan het gebruik van de Diensten en/of de Inhoud die daarin is opgenomen.
▪ Naar onze mening ons en/of de Diensten in diskrediet brengen, aantasten of anderszins schade toebrengen.
▪ Alle informatie verkregen uit de Diensten gebruiken om een andere persoon lastig te vallen, te misbruiken of schade toe te brengen.
▪ Oneigenlijk gebruik maken van onze ondersteunende diensten of valse meldingen doen van misbruik of wangedrag.
▪ Gebruik de Diensten op een manier die niet strookt met toepasselijke wet- of regelgeving.
▪ Zich bezighouden met ongeoorloofde framing van of koppelingen naar de Diensten.
▪ Het uploaden of verzenden (of proberen te uploaden of verzenden) van virussen, Trojaanse paarden of ander materiaal, inclusief overmatig gebruik van hoofdletters en spam (het voortdurend plaatsen van repetitieve tekst), waardoor het ononderbroken gebruik en genot van de Diensten door een partij wordt verstoord of het gebruik, de kenmerken, functies, werking of onderhoud van de Diensten wijzigt, schaadt, verstoort, wijzigt of verstoort.
▪ Zich bezighouden met geautomatiseerd gebruik van het systeem, zoals het gebruik van scripts om opmerkingen of berichten te verzenden, of het gebruik van datamining, robots of vergelijkbare tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens.
▪ Verwijder de kennisgeving van auteursrecht of andere eigendomsrechten van alle inhoud.
▪ Probeer u voor te doen als een andere gebruiker of persoon of gebruik de gebruikersnaam van een andere gebruiker.
▪ Upload of verzend (of probeer te uploaden of te verzenden) materiaal dat fungeert als een passief of actief mechanisme voor het verzamelen of verzenden van informatie, inclusief maar niet beperkt tot duidelijke grafische uitwisselingsformaten (‘gifs’), 1×1 pixels, webbugs, cookies of andere soortgelijke apparaten (soms ‘spyware’ of ‘passieve verzamelingsmechanismen’ of ‘pcms’ genoemd).
▪ De Diensten of de netwerken of Diensten die met de Diensten zijn verbonden, verstoren, verstoren of onnodig belasten.
▪ Het lastigvallen, irriteren, intimideren of bedreigen van onze werknemers of agenten die betrokken zijn bij het leveren van een deel van de Diensten aan u.
▪ Poging om maatregelen van de Diensten te omzeilen die bedoeld zijn om de toegang tot de Diensten, of enig deel van de Diensten, te voorkomen of te beperken.
▪ Kopieer of pas de software van de Diensten aan, inclusief maar niet beperkt tot Flash, PHP, HTML, JavaScript of andere code.
▪ Tenzij toegestaan door de toepasselijke wetgeving, mag u de software die de Diensten omvat of er op enigerlei wijze deel van uitmaakt, ontcijferen, decompileren, demonteren of reverse-engineeren.
▪ Tenzij dit het gevolg kan zijn van standaardzoekmachine- of internetbrowsergebruik, gebruik, start, ontwikkel of distribueer een geautomatiseerd systeem, inclusief maar niet beperkt tot, elke spider, robot, cheat-hulpprogramma, scraper of offline reader die toegang heeft tot de Diensten, of gebruik of start een ongeautoriseerd script of andere software.
▪ Gebruik een aankoopmakelaar of aankoopmakelaar om aankopen te doen op de Diensten.
▪ Ongeautoriseerd gebruik maken van de Diensten, inclusief het verzamelen van gebruikersnamen en/of e-mailadressen van gebruikers via elektronische of andere middelen met als doel het verzenden van ongevraagde e-mail, of het aanmaken van gebruikersaccounts via geautomatiseerde middelen of onder valse voorwendselen.
▪ De Diensten gebruiken als onderdeel van een poging om met ons te concurreren of de Diensten en/of de Inhoud anderszins te gebruiken voor inkomstengenererende inspanningen of commerciële ondernemingen.
▪ De Diensten gebruiken om te adverteren of goederen en diensten aan te bieden.
▪ Verkoop of anderszins overdragen van uw profiel.

DOOR GEBRUIKERS GEGENEREERDE BIJDRAGEN

De Diensten bieden gebruikers niet de mogelijkheid inhoud in te dienen of te plaatsen. We kunnen u de mogelijkheid bieden om inhoud en materialen naar ons of op de Diensten te creëren, in te dienen, te posten, weer te geven, over te dragen, uit te voeren, te publiceren, te distribueren of uit te zenden, inclusief maar niet beperkt tot tekst, geschriften, video, audio, foto’s , afbeeldingen, opmerkingen, suggesties of persoonlijke informatie of ander materiaal (gezamenlijk ‘Bijdragen’). Bijdragen kunnen zichtbaar zijn voor andere gebruikers van de Diensten en via websites van derden. Als zodanig kunnen alle bijdragen die u verzendt, worden behandeld in overeenstemming met het Privacybeleid van de Diensten. Wanneer u Bijdragen creëert of beschikbaar stelt, verklaart en garandeert u daarbij dat:

▪ De creatie, distributie, verzending, openbare vertoning of uitvoering, en het openen, downloaden of kopiëren van uw bijdragen maken geen inbreuk op de eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot het auteursrecht, patent, handelsmerk, handelsgeheim, of morele rechten van een derde partij.
▪ U bent de maker en eigenaar van of beschikt over de noodzakelijke licenties, rechten, toestemmingen, vrijgaven en toestemmingen om ons, de Diensten en andere gebruikers van de Diensten te gebruiken en te autoriseren om uw Bijdragen op elk gewenst moment te gebruiken zoals bedoeld in de Diensten en deze Juridische Voorwaarden.
▪ U beschikt over de schriftelijke toestemming, vrijgave en/of toestemming van elke identificeerbare individuele persoon in uw Bijdragen om de naam of beeltenis van elke identificeerbare individuele persoon te gebruiken om opname en gebruik van uw Bijdragen mogelijk te maken op elke manier die door de Diensten en deze Juridische Voorwaarden.
▪ Uw bijdragen zijn niet vals, onnauwkeurig of misleidend.
▪ Uw bijdragen zijn geen ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, piramidespellen, kettingbrieven, spam, massamailings of andere vormen van uitnodiging.
▪ Uw bijdragen zijn niet obsceen, obsceen, wellustig, smerig, gewelddadig, intimiderend, lasterlijk, lasterlijk of anderszins aanstootgevend (zoals door ons bepaald).
▪ Uw bijdragen zijn niet bedoeld om iemand belachelijk te maken, te bespotten, in diskrediet te brengen, te intimideren of te misbruiken.
▪ Uw bijdragen worden niet gebruikt om iemand anders lastig te vallen of te bedreigen (in de juridische zin van deze termen) en om geweld tegen een specifieke persoon of klasse van mensen te bevorderen.
▪ Uw bijdragen zijn niet in strijd met enige toepasselijke wet, regelgeving of regel.
▪ Uw bijdragen zijn niet in strijd met de privacy- of publiciteitsrechten van derden.
▪ Uw bijdragen zijn niet in strijd met de toepasselijke wetgeving met betrekking tot kinderpornografie, of zijn anderszins bedoeld om de gezondheid of het welzijn van minderjarigen te beschermen.
▪ Uw bijdragen bevatten geen aanstootgevende opmerkingen die verband houden met ras, nationale afkomst, geslacht, seksuele voorkeur of fysieke handicap.
▪ Uw bijdragen zijn op geen enkele wijze in strijd met, of linken naar materiaal dat in strijd is met, enige bepaling van deze Juridische Voorwaarden, of enige toepasselijke wet- of regelgeving.
Elk gebruik van de Diensten dat in strijd is met het voorgaande is in strijd met deze Juridische Voorwaarden en kan onder andere resulteren in de beëindiging of opschorting van uw rechten om de Diensten te gebruiken.

BIJDRAGENLICENTIE

U en Diensten komen overeen dat wij alle informatie en persoonlijke gegevens die u verstrekt, kunnen openen, opslaan, verwerken en gebruiken volgens de voorwaarden van het Privacybeleid en uw keuzes (inclusief instellingen).

Door suggesties of andere feedback met betrekking tot de Diensten in te dienen, gaat u ermee akkoord dat we dergelijke feedback voor welk doel dan ook kunnen gebruiken en delen zonder compensatie aan u.

Wij claimen geen enkel eigendom over uw Bijdragen. U behoudt de volledige eigendom van al uw Bijdragen en alle intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten die verband houden met uw Bijdragen. Wij zijn niet aansprakelijk voor verklaringen of verklaringen in uw bijdragen die u op enig gebied van de Diensten levert. U bent als enige verantwoordelijk voor uw bijdragen aan de diensten en u stemt er uitdrukkelijk mee in ons te ontslaan van alle verantwoordelijkheid en af te zien van juridische stappen tegen ons met betrekking tot uw bijdragen.

WEBSITES EN INHOUD VAN DERDEN

De Diensten kunnen links bevatten (of u kunt via de Site worden verzonden) naar andere websites (‘Websites van Derden’), evenals artikelen, foto’s, tekst, grafische afbeeldingen, afbeeldingen, ontwerpen, muziek, geluid, video, informatie, applicaties , software en andere inhoud of zaken die toebehoren aan of afkomstig zijn van derden (‘Inhoud van derden’). Dergelijke websites van derden en inhoud van derden worden door ons niet onderzocht, gecontroleerd of gecontroleerd op juistheid, geschiktheid of volledigheid, en wij zijn niet verantwoordelijk voor websites van derden waartoe u toegang krijgt via de Diensten of voor inhoud van derden die wordt geplaatst. op, beschikbaar via of geïnstalleerd via de Diensten, inclusief de inhoud, nauwkeurigheid, aanstootgevendheid, meningen, betrouwbaarheid, privacypraktijken of ander beleid van of vervat in de websites van derden of de inhoud van derden. Het opnemen van, linken naar of toestaan van het gebruik of de installatie van websites van derden of inhoud van derden impliceert geen goedkeuring of goedkeuring daarvan door ons. Als u besluit de Diensten te verlaten en toegang te krijgen tot de Websites van Derden of om Inhoud van Derden te gebruiken of te installeren, doet u dit op eigen risico en dient u zich ervan bewust te zijn dat deze Juridische Voorwaarden niet langer van toepassing zijn. U dient de toepasselijke voorwaarden en het toepasselijke beleid, inclusief de privacy- en gegevensverzamelingspraktijken, door te nemen van elke website waar u naartoe navigeert vanuit de Diensten of met betrekking tot applicaties die u gebruikt of installeert vanuit de Diensten. Alle aankopen die u doet via websites van derden zullen plaatsvinden via andere websites en van andere bedrijven, en wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot dergelijke aankopen die uitsluitend plaatsvinden tussen u en de betreffende derde partij. U stemt ermee in en erkent dat wij de producten of diensten die op websites van derden worden aangeboden niet onderschrijven en u zult ons vrijwaren van eventuele schade veroorzaakt door uw aankoop van dergelijke producten of diensten. Bovendien zult u ons vrijwaren van eventuele verliezen die u lijdt of schade die aan u wordt toegebracht in verband met of op enigerlei wijze voortvloeiend uit inhoud van derden of enig contact met websites van derden.

DIENSTENBEHEER

Wij behouden ons het recht voor, maar niet de verplichting om: (1) de Diensten te controleren op schendingen van deze Juridische voorwaarden; (2) passende juridische stappen ondernemen tegen iedereen die, naar eigen goeddunken, de wet of deze Juridische voorwaarden overtreedt, inclusief maar niet beperkt tot het melden van een dergelijke gebruiker aan wetshandhavingsinstanties; (3) naar eigen goeddunken en zonder beperking uw Bijdragen of een deel daarvan weigeren, de toegang daartoe beperken, de beschikbaarheid ervan beperken of deze uitschakelen (voor zover technologisch haalbaar); (4) naar eigen goeddunken en zonder beperking, kennisgeving of aansprakelijkheid, alle bestanden en inhoud die buitensporig groot zijn of op enigerlei wijze belastend zijn voor onze systemen, uit de Diensten verwijderen of anderszins uitschakelen; en (5) de Diensten anderszins te beheren op een manier die is ontworpen om onze rechten en eigendommen te beschermen en om de goede werking van de Diensten te vergemakkelijken.

PRIVACYBELEID

Wij vinden gegevensprivacy en -beveiliging belangrijk. Raadpleeg ons privacybeleid: https://www.rekker.be/privacy/. Door de Diensten te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan ons Privacybeleid, dat is opgenomen in deze Juridische voorwaarden. Houd er rekening mee dat de Diensten in België worden gehost. Als u toegang krijgt tot de Diensten vanuit een andere regio van de wereld met wetten of andere vereisten met betrekking tot het verzamelen, gebruiken of openbaar maken van persoonlijke gegevens die verschillen van de toepasselijke wetgeving in België, draagt u door uw voortgezette gebruik van de Diensten uw gegevens over naar België en geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw gegevens over te dragen naar en te laten verwerken in België.

DUUR EN BEËINDIGING

Deze Juridische Voorwaarden blijven volledig van kracht zolang u de Diensten gebruikt. ZONDER ENIGE ANDERE BEPALING VAN DEZE WETTELIJKE VOORWAARDEN TE BEPERKEN, BEHOUDEN WIJ HET RECHT VOOR OM, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN ZONDER KENNISGEVING OF AANSPRAKELIJKHEID, DE TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN (INCLUSIEF HET BLOKKEREN VAN BEPAALDE IP-ADRESSEN) TE ONTHEFFEN AAN IEDERE PERSOON, OM WELKE REDEN OF VOOR GEEN REDEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHENDING VAN ENIGE VERKLARING, GARANTIE OF VERBOND IN DEZE WETTELIJKE VOORWAARDEN OF VAN ENIGE TOEPASSELIJKE WET OF REGELGEVING. WIJ KUNNEN UW GEBRUIK VAN OF DEELNAME AAN DE DIENSTEN BEËINDIGEN OF ALLE INHOUD OF INFORMATIE DIE U HEBT GEPLAATST, OP ELK MOMENT, ZONDER WAARSCHUWING, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN.

Als we uw account om welke reden dan ook beëindigen of opschorten, is het u verboden om u te registreren en een nieuw account aan te maken onder uw naam, een valse of geleende naam, of de naam van een derde partij, zelfs als u namens de derde partij handelt. feest. Naast het beëindigen of opschorten van uw account, behouden wij ons het recht voor om passende juridische stappen te ondernemen, inclusief maar niet beperkt tot het nastreven van civielrechtelijke, strafrechtelijke en voorlopige schadevergoeding.

WIJZIGINGEN EN ONDERBREKINGEN

We behouden ons het recht voor om de inhoud van de Diensten op elk moment of om welke reden dan ook naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te passen of te verwijderen. We zijn echter niet verplicht om informatie over onze Diensten bij te werken. We behouden ons ook het recht voor om de Diensten op elk moment geheel of gedeeltelijk zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Diensten.

We kunnen niet garanderen dat de Diensten te allen tijde beschikbaar zullen zijn. Het kan zijn dat we hardware-, software- of andere problemen ervaren of onderhoud moeten uitvoeren met betrekking tot de Diensten, wat kan leiden tot onderbrekingen, vertragingen of fouten. Wij behouden ons het recht voor om de Diensten op elk moment of om welke reden dan ook zonder kennisgeving aan u te wijzigen, herzien, bijwerken, opschorten, stopzetten of anderszins aan te passen. U gaat ermee akkoord dat wij op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor enig verlies, schade of ongemak veroorzaakt door uw onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Diensten tijdens een downtime of stopzetting van de Diensten. Niets in deze Juridische Voorwaarden kan worden geïnterpreteerd als een verplichting voor ons om de Diensten te onderhouden en te ondersteunen of om correcties, updates of releases in verband daarmee te leveren.

TOEPASSELIJK RECHT

Deze juridische voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van België, en het gebruik van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Als uw gewone verblijfplaats zich in de EU bevindt en u een consument bent, beschikt u bovendien over de bescherming die u wordt geboden door verplichte bepalingen van de wet in uw land wat betreft verblijf. REKKER vzw en u komen beiden overeen zich te onderwerpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Antwerpen, wat betekent dat u een claim kunt indienen om uw rechten op het gebied van consumentenbescherming met betrekking tot deze Juridische Voorwaarden te verdedigen in België, of in het EU-land waar jij woont.

GESCHILLENBESLECHTING

Informele onderhandelingen

Om de oplossing te bespoedigen en de kosten te beheersen van enig geschil, controverse of claim met betrekking tot deze Juridische Voorwaarden (elk een ‘Geschil’ en gezamenlijk de ‘Geschillen’) die door u of ons (individueel, een ‘Partij’ en gezamenlijk, de ‘Partijen’), komen de Partijen overeen om eerst te proberen over eventuele Geschillen te onderhandelen (behalve die Geschillen die uitdrukkelijk vermeld worden hieronder) informeel gedurende ten minste dertig (30) dagen voordat arbitrage wordt gestart. Dergelijke informele onderhandelingen beginnen na schriftelijke kennisgeving van de ene partij aan de andere partij.

Bindend besluit

Elk geschil dat voortvloeit uit de relaties tussen de partijen bij deze juridische voorwaarden zal worden beslecht door één arbiter die zal worden gekozen in overeenstemming met de arbitrage en het interne reglement van het Europese Hof van Arbitrage, dat deel uitmaakt van het Europees Centrum voor Arbitrage, gevestigd in Straatsburg. , en die van kracht zijn op het moment dat de arbitrageaanvraag wordt ingediend, en waarvan de aanvaarding van deze clausule aanvaarding inhoudt. De zetel van de arbitrage zal Antwerpen, België zijn. De procestaal is Nederlands. De toepasselijke regels van materieel recht zijn het Belgische recht.

Beperkingen

De partijen komen overeen dat elke arbitrage beperkt zal zijn tot het geschil tussen de partijen afzonderlijk. Voor zover toegestaan door de wet, (a) zal geen enkele arbitrage worden samengevoegd met een andere procedure; (b) er is geen recht of bevoegdheid om een Geschil te laten beslechten op basis van een class action of om gebruik te maken van class action-procedures; en (c) er is geen recht of bevoegdheid om een Geschil in een zogenaamde representatieve hoedanigheid namens het grote publiek of andere personen aanhangig te maken.

Uitzonderingen op informele onderhandelingen en arbitrage

De partijen komen overeen dat de volgende geschillen niet onderworpen zijn aan de bovenstaande bepalingen met betrekking tot informele onderhandelingen en bindende arbitrage: (a) alle geschillen die de intellectuele eigendomsrechten van een partij willen afdwingen of beschermen, of die de geldigheid ervan betreffen; (b) elk geschil dat verband houdt met of voortvloeit uit beschuldigingen van diefstal, piraterij, inbreuk op de privacy of ongeoorloofd gebruik; en (c) elke claim voor een voorlopige voorziening. Als deze bepaling onwettig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, zal geen van de partijen ervoor kiezen om een geschil te beslechten dat binnen het gedeelte van deze bepaling valt dat onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, en een dergelijk geschil zal worden beslecht door een bevoegde rechtbank binnen de rechtbanken vermeld onder jurisdictie hierboven, en de partijen komen overeen zich te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van die rechtbank.

CORRECTIES

Er kan informatie over de Diensten zijn die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat, inclusief beschrijvingen, prijzen, beschikbaarheid en diverse andere informatie. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en de informatie op de Diensten op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken.

DISCLAIMER

DE DIENSTEN WORDEN GELEVERD OP BASIS VAN AS-IS EN AS-BESCHIKBAARHEID. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN OP EIGEN RISICO IS. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, WIJZEN WIJ ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, IN VERBAND MET DE DIENSTEN EN UW GEBRUIK DAARVAN, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. WIJ GEVEN GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN OVER DE NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD VAN DE DIENSTEN OF DE INHOUD VAN WEBSITES OF MOBIELE APPLICATIES DIE AAN DE DIENSTEN ZIJN GEKOPPELD EN WIJ AANVAARDEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIGE (1) FOUTEN, FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN VAN DE INHOUD EN MATERIALEN, (2) PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN, VAN WELKE AARD DAN OOK, ALS GEVOLG VAN UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, (3) ELKE ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE VEILIGE SERVERS EN/OF ALLE PERSOONLIJKE INFORMATIE EN /OF FINANCIËLE INFORMATIE DIE DAARIN IS OPGESLAGEN, (4) ENIGE ONDERBREKING OF STOPZETTING VAN DE OVERDRACHT NAAR OF VANUIT DE DIENSTEN, (5) ENIGE BUGS, VIRUSSEN, TROJAANSE PAARDEN EN DERGELIJKE DIE DOOR EEN DERDE NAAR OF VIA DE DIENSTEN KUNNEN WORDEN OVERGEDRAGEN, EN/OF (6) FOUTEN OF OMISSIES IN DE INHOUD EN HET MATERIAAL OF VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK OPGENOMEN ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN INHOUD DIE IS GEPLAATST, VERZONDEN OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR IS GEMAAKT VIA DE DIENSTEN. WIJ GEVEN GEEN GARANTIE, ONDERSCHRIJVING, GARANDEREN OF NEMEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID AAN VOOR ENIG PRODUCT OF DIENST DIE WORDT GEADVERTEERD OF AANGEBODEN DOOR EEN DERDE PARTIJ VIA DE DIENSTEN, ENIGE GEHYPERLINKTE WEBSITE, OF ENIGE WEBSITE OF MOBIELE APPLICATIE DIE IN EEN BANNER OF ANDERE RECLAME WORDT VERMELD, EN WIJ ZULLEN OP GENERLEI WIJZE VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR HET TOEZICHT OP ENIGE TRANSACTIE TUSSEN U EN DERDE LEVERANCIERS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN.

BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ OF ONZE DIRECTEUREN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF ENIGE DERDE PARTIJ VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, GEVOLGSCHADE, VOORBEELDSCHADE, INCIDENTELE, SPECIALE OF BESTRAFFENDE SCHADE, WAARONDER WINSTDERVING, INKOMSTENVERLIES, VERLIES VAN GEGEVENS, OF ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, ZELFS ALS WIJ OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. ONGEACHT ENIGE TEGENSTRIJDIGE VERMELDINGEN ZAL ONZE AANSPRAKELIJKHEID, OM WELKE OORZAAK DAN OOK EN ONGEACHT DE VORM VAN DE ACTIE, TE ALLEN TIJDE BEPERKT ZIJN TOT HET BEDRAG DAT U, INDIEN VAN TOEPASSING, AAN ONS HEBT BETAALD GEDURENDE DE PERIODE VAN EEN (1) MAAND VOORDAT ENIGE OORZAAK ZICH VOORDOET. BEPAALDE WETTEN VAN DE AMERIKAANSE STAAT EN INTERNATIONALE WETTEN STAAN GEEN BEPERKINGEN OP IMPLICIETE GARANTIES OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADE TOE. ALS DEZE WETTEN OP U VAN TOEPASSING ZIJN, ZIJN SOMMIGE OF ALLE BOVENSTAANDE DISCLAIMERS OF BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING, EN HEBT U MOGELIJK AANVULLENDE RECHTEN.

VRIJWARING

U stemt ermee in ons, inclusief onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en al onze respectieve functionarissen, agenten, partners en werknemers, te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen verlies, schade, aansprakelijkheid, claim of eis, inclusief redelijke advocaten ‘ vergoedingen en kosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit: (1) gebruik van de Diensten; (2) schending van deze Juridische Voorwaarden; (3) elke schending van uw verklaringen en garanties zoals uiteengezet in deze Juridische voorwaarden; (4) uw schending van de rechten van een derde partij, inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten; of (5) elke openlijke schadelijke handeling jegens een andere gebruiker van de Diensten met wie u via de Diensten verbinding hebt gemaakt. Niettegenstaande het voorgaande behouden wij ons het recht voor om, op uw kosten, de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van elke zaak waarvoor u ons moet vrijwaren, en u stemt ermee in om, op uw kosten, mee te werken aan onze verdediging van dergelijke claims. Wij zullen redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van een dergelijke claim, actie of procedure die onderworpen is aan deze vrijwaring zodra wij hiervan op de hoogte zijn.

GEBRUIKERSGEGEVENS

We bewaren bepaalde gegevens die u naar de Diensten verzendt met als doel de prestaties van de Diensten te beheren, evenals gegevens met betrekking tot uw gebruik van de Diensten. Hoewel we regelmatig routinematige back-ups van gegevens maken, bent u als enige verantwoordelijk voor alle gegevens die u verzendt of die betrekking hebben op activiteiten die u hebt ondernomen met behulp van de Diensten. U stemt ermee in dat wij jegens u niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of beschadiging van dergelijke gegevens, en u doet hierbij afstand van elk recht op actie tegen ons voortvloeiend uit dergelijk verlies of beschadiging van dergelijke gegevens.

ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE, TRANSACTIES EN HANDTEKENINGEN

Het bezoeken van de Diensten, het sturen van e-mails en het invullen van onlineformulieren vormen elektronische communicatie. U stemt ermee in elektronische communicatie te ontvangen, en u gaat ermee akkoord dat alle overeenkomsten, mededelingen, bekendmakingen en andere communicatie die wij u elektronisch, via e-mail en op de Diensten verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet plaatsvinden. U GAAT HIERBIJ AKKOORD MET HET GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN, CONTRACTEN, BESTELLINGEN EN ANDERE GEGEVENS, EN MET DE ELEKTRONISCHE LEVERING VAN KENNISGEVINGEN, BELEID EN GEGEVENS VAN TRANSACTIES DIE DOOR ONS OF VIA DE DIENSTEN WORDEN GEÏNTEGREERD OF VOLTOOID. U doet hierbij afstand van alle rechten of vereisten op grond van statuten, voorschriften, regels, verordeningen of andere wetten in welk rechtsgebied dan ook die een originele handtekening of levering of bewaring van niet-elektronische documenten vereisen, of op betalingen of het verlenen van kredieten op een andere manier. dan elektronische middelen.

DIVERSEN

Deze Juridische Voorwaarden en eventuele beleidsregels of operationele regels die door ons op de Diensten of met betrekking tot de Diensten zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons. Ons onvermogen om enig recht of bepaling van deze Juridische Voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, geldt niet als een verklaring van afstand van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling. Deze Juridische Voorwaarden zijn van kracht voor zover toegestaan door de wet. Wij kunnen op elk moment een deel of al onze rechten en plichten aan anderen overdragen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig verlies, schade, vertraging of nalatigheid veroorzaakt door een oorzaak die buiten onze redelijke controle ligt. Als wordt vastgesteld dat een bepaling of een deel van een bepaling van deze Juridische voorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, wordt die bepaling of een deel van de bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze Juridische voorwaarden en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Er is geen sprake van een joint venture, partnerschap, dienstverband of agentuurrelatie tussen u en ons als gevolg van deze Juridische Voorwaarden of het gebruik van de Diensten. U gaat ermee akkoord dat deze Juridische Voorwaarden niet tegen ons zullen worden geïnterpreteerd op grond van het feit dat u ze heeft opgesteld. U doet hierbij afstand van alle verdedigingen die u mogelijk heeft op basis van de elektronische vorm van deze Juridische voorwaarden en het gebrek aan ondertekening door de partijen hierbij om deze Juridische voorwaarden uit te voeren.

24. NEEM CONTACT MET ONS OP

Om een klacht over de Diensten op te lossen of om meer informatie te ontvangen over het gebruik van de Diensten, kunt u contact met ons opnemen via:

REKKER vzw
Callensstraat 26
Antwerpen, Antwerpen 2600
België

Telefoon: +32 485 95 31 28
Email: hallo@rekker.be

Scroll naar boven